New Federation Board in AUSTRIA. President: Helmut KOGLER

 A new Board has been elected at the „Verband Österreichischer Philatelisten-Vereine“,  the Austrian Philatelic Federation, for the period October 2015- September 2019

Helmut KOGLER
 
    

Alfred KUNZ       Horst HORIN          Friedrich PÖLZ           Erich BÖCK          Jaromir MATEJKA
 
      
 
  Wolfgang SCHUBERT      Sybille PUDEK         Peter RIEDL          Wolfgang WEIGEL   Christoph WIESINGER
 
 
President (new):                               Helmut KOGLER
Vice President:                                 Alfred KUNZ
Treasurer:                                         Horst HORIN
Deputy Treasurer:                            Friedrich PÖLZ
Secretary (new):                               Erich BÖCK
Deputy Secretary (new):                  Jaromir MATEJKA
Exhibition (new):                              Wolfgang SCHUBERT
Youth:                                              Sybille PUDEK
Finance:                                            Peter RIEDL
Total Philately:                                  Wolfgang WEIGEL

Legal Representative:                       Christoph WIESINGER

 

Congratulations and bes wishes for success !